Juli 2006

 
 
 
 
 
 
 
 Ouderkerk
NIEUWSBRIEF, Jaargang 5, nummer 4, juli 2006
Van het bestuurdoor Kees van den Berg, voorzitter
We zijn de afgelopen weken getuige geweest van de val van het kabinet Balkenende II. Nu functioneert Balkende III alweer. Niemand van ons zal ‘Den Haag’ voor de gang van zaken rond minister Verdonk de schoonheidprijs willen toekennen. Soms was het zonder meer een beschamende vertoning! Een gevolg is dat er in november a.s. vervroegde Tweede Kamerverkiezingen zullen komen. De campagne zal veel werk opleveren, ook voor onze lokale Unie! Met als doel: versterking van de fractie en de stem van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Alles wijst er op dat er goede kansen. Ik ben er van overtuigd dat u zich daarvoor weer van harte zal willen inspannen. Ora et labora!
Het politieke bedrijf is dus heftig, en dat geldt ook gemeentelijk. Na de raadsverkiezingen vragen bestuurlijke zaken volop de aandacht van onze raads- en commissieleden. Als voorzitter zit ik niet in de praktische politiek, maar omdat ik wel nauw betrokken was bij de coalitieonderhandelingen volg ik de plaatselijke politiek met meer dan gewone belangstelling.Overzie ik deze eerste periode dan ben ik blij dat we niet zo maar aan alle eisen van de PvdA zijn tegemoet gekomen. Vooral het punt dat eventueel het bedrijventerrein bij de Zuidwestelijke Randweg niet zal worden gerealiseerd is een heikel punt.Als dat er niet komt is er aan de ondertekenaars van het convenant rond de ZWR, de bedrijven en de burgers heel wat uit te leggen. Natuurlijk moet je, om in een college samen te werken, bereid zijn tot compromissen.Het mag echter nooit zo zijn dat je je geloofwaardigheid verliest.Dat zou gebeurt zijn als we dit en diverse andere punten zouden hebben geslikt. Ook zonder deelname aan het college hebben Floor, Elisabeth en Arie genoeg positiefs te doen in onze gemeente. Ik wens hen en de fractie Gods kracht toe om voor het welzijn van onze burgers bezig te zijn. 
 
Even voorstellen 
Als nieuw bestuurslid mag ik mij hier even voorstellen. Ik ben Teus Hoogerwaard, 29 jaar en getrouwd met Lucy. Onze   dochter Anne is bijna 2 jaar. Wij wonen en werken op de kaasboerderij aan de Lageweg, waar we ons vermaken met het verkopen van kaas en het verzorgen van rondleidingen en excursies. Vanwege ons bedrijf hebben wij meermalen contact met de gemeente gehad en dat liep niet altijd even vlekkeloos. Reden voor mij om daarover nu eens niet aan de zijlijn te staan klagen, maar om mij in te zetten voor de gemeentepolitiek en te proberen bepaalde zaken in onze gemeente aan de orde te stellen. Vanuit mijn levensovertuiging was daarin de keus voor de ChristenUnie geen moeilijke. Ik hoop dat ik mij, samen met de andere bestuurs - en fractieleden, in kan zetten voor een “Levendig Ouderkerk”


 


Uit de fractiedoor Floor Brouwer, fractievoorzitter
Multifunctioneel Gebouw Gouderak (MFGG)
Na betreurenswaardig veel tijdverlies in de afgelopen jaren besloot de raad op 6 juli jl, met alleen de SGP tegen, dat het MFGG aan de Huurmanlaan gebouwd zal worden. Iedereen vindt het jammer dat het terrein van Transportbedrijf Verstoep niet kon worden verworven. Daardoor zal er gebouwd worden op een kleinere locatie. Van groot belang vinden wij de mening over dit plan van de Stuurgroep Dorpsvisie Gouderak én die van de toekomstige gebruikers. Die was unaniem positief, hoewel vooral de School met de Bijbel aandacht vroeg voor diverse ‘mitsen en maren’.
Op ons dringende verzoek heeft het college toegezegd:
ü       Aan de genoemde ‘mitsen en maren’ zal in het vervolg van het proces maximale aandachtworden geschonken.
ü       Er alles aan te doen om de omwonenden en andere belanghebbenden regelmatig en goed te informeren en om binnen het redelijke aan hun wensen tegemoet te komen.
ü       Aandacht voor alle ruimtelijke ‘zorgpunten’ rondom dit plan, waaronder: voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen, zorgen voor een veilige omgeving, waaronder goede regeling en beheersing van de verkeersstromen, een minder massieve uitstraling van het gebouw naar de woonwijk, het nadeel dat het gebouw zo dicht tegen de locatie Verstoep aan komt. Naar onze overtuiging kan aan deze punten door creatief ontwerpen tegemoet worden gekomen.
ü       Te anticiperen op toekomstige situaties zoals: de groei van Gouderak naar 3000 inwoners en dus het hogere leerlingental, onderwijskundige ontwikkelingen en vernieuwingen en de mogelijkheden om aan (de wettelijk voorgeschreven) zorg voor kinderopvang te kunnen voldoen.
Ook over de financiële kant van de zaak heeft onze fractie zorgen geuit en er voor gepleit om daarmee zorgvuldig om te gaan. Het betreft allemaal belastinggeld dat door onze burgers moet worden opgebracht. En Ouderkerk is nog steeds niet rijk! Er leefde een sfeertje van ‘als we maar binnen het vastgestelde budget blijven’. Maar in het voorliggende plan zit niet de aankoop, de kostbare sanering en het bouwrijp maken van het terrein van Verstoep. Dat is een enorme bezuiniging, die weliswaar deels wordt gebruikt voor de nieuw te bouwen gymzaal.
ü       Op ons verzoek heeft het nieuwe college de toezegging aan ons op dit punt in de raadsvergadering van 3 maart 2005 overgenomen: ‘Uitgaande van de in bestekken en tekeningen te definiëren kwaliteit van het project zal het college zich maximaal inspannen om de totale kosten te beperken. Gezien de financiële situatie van Ouderkerk zullen de mogelijke besparingen niet gebruikt worden voor extra voorzieningen in of aan het MFGG, maar ter verlaging van de totale kosten en dus van de exploitatielasten. Hetzelfde geldt voor fiscale voordelen en subsidies, als die hoger zouden zijn als waarmee is gerekend.’
De fractie is blij met de gezette stap en hoopt dat snel begonnen kan worden met het ‘stenen stapelen’.
Begraafplaats
De pers staat al maanden bol van (nagenoeg allemaal negatieve) reacties op het college - voorstel om bij de kern Lageweg één grote begraafplaats aan te leggen voor heel Ouderkerk. De inbreng hierover in de raadsvergadering van 6 juli j.l. wordt in de volgende punten kort weergegeven:
1.       Onze fractie heeft als enige fractie al jaren lang beargumenteerd uitgedragen sterke voorstander te zijn van het handhaven van begraafruimte in de beide kernen, door uitbreiding van de begraafplaats in Ouderkerk aan den IJssel en een eenvoudige nieuwe in Gouderak. Alleen als dat onmogelijk zal blijken te zijn kunnen wij instemmen met een centrale begraafplaats. Wij hebben de andere fracties, die ook vóórstanders zeggen te zijn van handhaving van voorzieningen in de kernen, gevraagd dit ook te laten gelden voor de keuze van de begraafplaats.
2.       Wij vinden het onbegrijpelijk en onacceptabel dat raad en college de mening van de Stuurgroep Dorpsvisie Gouderak, die ook sterk voorstander is van een begraafplaats in Gouderak, zonder goede argumenten negeert.
3.       Het college heeft een overzicht van alle (?) mogelijke oplossingen laten maken. Daarin staat voor Gouderak alleen een (niet reële en dus onhaalbare) mogelijkheid binnen de contouren. Volgens ons en anderen zijn er meerdere mogelijkheden buiten de contouren, maar die zijn niet genoemd, laat staan onderzocht.
4.       Van het argument dat de Provincie daaraan niet zou meewerken, zijn we niet onder de indruk. Het rapport van TODO, de adviseur van de gemeente, van oktober 2004 is nagenoeg vernietigend over de locatie Lageweg. Niettemin focust de gemeente Ouderkerk zich, na het afvallen van de mogelijkheid Schanspolder, op deze locatie. Zelfs heeft de gemeente deze locatie als enige mogelijkheid aan de provincie voorgelegd. Daarmee zijn bij voorbaat andere opties achtergesteld. Waarom zou de provincie, als aangetoond wordt dat ook andere mogelijkheden een duurzame oplossing bieden, daaraan niet meewerken?
5.       Bijna klakkeloos kiezen college en raad voor een parkachtige begraafplaats met als argumenten:
ü       Een combinatie met natuur en recreatie. Ons commentaar: Zijn college en raad echt van mening dat in Ouderkerk, met veel andere mogelijkheden voor natuur en recreatie, behoefte is aan wandelruimte op de begraafplaats?
ü       Ruimte voor bezinning en privacy. Onze vraag: is die er op de huidige begraafplaatsen niet of onvoldoende?
6.       Die parkachtige begraafplaats wordt verbonden aan de mogelijkheid van extensief begraven, dus met veel extra ruimte op de begraafplaats. De ChristenUnie stemt in met een pamflet van de omwonenden van de Lageweg ‘APPELS EN PEREN vergelijken’ dat dit niet strookt met de traditionele en nuchtere instelling van onze inwoners.
7.       Dat ‘appels en peren’ met elkaar vergelijken geldt ook in andere opzichten voor dat overzicht van het college. Er wordt een keuze voorgesteld, maar we vinden er niets in over de uiteindelijke exploitatiekosten, incl. onderhoud e.d. Ook zijn er nog allerlei onzekere factoren.
8.       Grote moeite heeft onze fractie er mee dat het college het niet nodig acht de mening van onze burgers te peilen bij dit onderwerp, dat zulke grote emoties oproept. Er moet ons inziens alles aan gedaan worden om een goede afweging te maken. Communicatie met alle belanghebbenden en burgers van Ouderkerk is daarvoor een ‘must’.
9.       Tenslotte vinden wij het financiële aspect voor onze financieel zwakke gemeente belangrijk. Onze fractie vindt de huidige grafrechten al veel te hoog; die mogen absoluut niet hoger worden. Ook dat is een factor om mee te laten wegen. De kosten van aanleg van nieuwe grafruimte brengt immers extra exploitatielasten met zich mee, die ergens uit bekostigd moeten worden. De decentrale oplossing (dus begraafplaatsen in beide dorpen), waarvan onze fractie met vele burgers van onze gemeente voorstander is, is ook in dit opzicht veel gunstiger dan de Lageweg-optie.
 
Het zal duidelijk zijn dat wij niet met het voorstel van het college konden instemmen. Uiteindelijk nam het college het voorstel opnieuw terug, toen bleek dat ook SGP en CDA eerst de decentrale oplossing nader uitgezocht wilden hebben.
 
Tenslotte nog in telegramstijl twee andere punten:
Samenwerking K5:
Eveneens op 6 juli heeft de raad ingestemd met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling voor deze samenwerking, waarin ook de centrumdiensten onder het K5-bestuur komen te vallen. Al eerder hadden de raden van Bergambacht, Nederlek en Vlist daarmee ingestemd. Alleen Schoonhoven heeft enige amendementen voorgesteld. Hopelijk lukt het aan het K5-bestuur om Schoonhoven helemaal snel ‘binnen de boot’ te krijgen. En dan intensiever samen werken.
Brandweer:
Er wordt op dit moment hard gewerkt om volgens een stappenplan de brandweeractiviteiten van de 5 gemeenten te centraliseren. Daarbij blijven onze brandweer locaties en – activiteiten vergaand zelfstandig.
 
Nieuwe website
Misschien wist u het al? Maar misschien ook nog niet! De Christenunie Ouderkerk heeft een nieuwe website,
Weliswaar is het adres nog hetzelfde: www.ouderkerk.christenunie.nl, de inhoud echter niet meer. We proberen u zo beter op de hoogte te houden van allerlei zaken die onze fractie bezighouden. Ook zullen er onze standpunten verdedigd en uitgelegd worden. Enkele nieuwe functies volgen nog. Zo kunnen we binnenkort peilingen houden (zogenaamde POLLS) onder onze leden om te weten hoe u over een bepaald onderwerp denkt. Ook is het voor u mogelijk te reageren op de onderwerpen of kunnen wij uw ingezonden brieven plaatsen met daarbij de mogelijkheid voor bezoekers om er op te reageren. In de toekomst willen wij u vaker digitaal op de hoogte gaan stellen van allerlei zaken. Meer informatie volgt!
Webmasters ChristenUnie Ouderkerk: Corstiaan Beuckens en Teus Hoogerwaard
 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Floor Brouwer (0180-683292,   floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl ) Website: Kijk ook op onze website: www.ouderkerk.christenunie.nl