September 2006

NIEUWSBRIEF, jaargang 5, nummer 6, september 2006            
Voor elkaar
Zo luidde de titel van ons verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart dit jaar gehouden werden. Knap gevonden, deze slogan met dubbele bodem:
Je kunt iets voor elkaar hebben: je hebt het goed geregeld.
En je kunt er voor elkaar zijn: je hebt de ander op het oog.
De ChristenUnie streeft naar beide. Dat merk ik bij onze eigen fractieleden Floor, Elisabeth en Arie.
En dat merk ik ook in de media als de Tweede Kamerleden André, Tineke en Arie aan het woord zijn. Ook in de provincie, in de Eerste Kamer en op Europees niveau zijn er allerlei ChristenUnie mensen actief om ‘het voor elkaar te krijgen, met het oog op de ander.’
 
Op 22 november 2006 wordt er een nieuwe Tweede Kamer gekozen. De ChristenUnie voert campagne met het verkiezingsprogramma ‘Duurzaam voor elkaar,’
met als ondertitel ‘een kwestie van vertrouwen.’ Wie strategisch kiest, kijkt niet alleen naar vandaag, maar óók naar morgen. Ik citeer een stuk uit het voorwoord van het verkiezingsprogramma:
“Voor de ChristenUnie is een goede samenleving een samenleving die gekenmerkt wordt door onderlinge verbondenheid: rechtvaardig, verantwoordelijk en toekomstbestendig, met oog voor wat van blijvende waarde is. Een wereld waarin mensen oog hebben voor elkaar en het mogelijk is te groeien in vertrouwen. Wij streven naar een samenleving
-          waarin mensen tot hun recht komen met al hun talenten en gaven: betaald of als vrijwilliger, jong of oud, ziek of gezond. En waar niemand afgeschreven wordt, maar iedereen meedoet;
-          waarin mensen naar elkaar omzien in wijken en buurten, bedrijven en scholen, zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor elkaar, en samen werken aan een leefbare en veilige samenleving;
-          waarin kinderen een toekomst hebben en opgroeien in een veilige en kansrijke omgeving;
-          waarin mensen met verschillende overtuigingen elkaar verstaan en respecteren en niet alleen ‘staan op hun rechten’, maar ook ernst maken met hun plichten en verantwoordelijkheden jegens elkaar en de samenleving.
Dat vraagt om een politieke visie en een politieke strategie gericht op het (h)erkennen van waarden en normen in de samenleving. Herkennen in de leefregels die God geeft in de Bijbel en erkennen van de betekenis van die leefregels om onze samenleving leefbaar te houden. Deze politiek staat in het teken van onderlinge verbondenheid. Met elkaar, met ons land en volk en de wereld om ons heen, met ons werk en met onze leefomgeving.”
 
Bent u of ben jij het met het bovenstaande eens? Dan is de keus niet zo moeilijk op de 22e.
Of wilt u / wil je eerst meer weten?
Op de site www.christenunie.nl is het hele verkiezingsprogramma te downloaden.
Heeft u geen internet, maar wel interesse in het programma? Bel dan naar Floor Brouwer
(0180- 683292 ) of ondergetekende (0182-375773 - ’s avonds).
Verder nodigen we u en jou alvast uit voor de ledenvergadering, die D.V. gehouden wordt
op 17 oktober 2006. Onze fractieleden luisteren graag naar wat er leeft in Ouderkerk.
Lid of (nog) geen lid; iedereen is van harte welkom.
Tenslotte wens ik zowel de landelijke als de plaatselijke fractie (en hun fractiemedewerkers!)
de kracht en wijsheid van God toe bij het maken van keuzes en de uitvoering van hun werk.
 
Marjan van der Ree, bestuurssecretaris
 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl), Floor Brouwer (0180, 683292, floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl) Website: www.ouderkerk.christenunie.nl
 
 

Uit de fractiedoor Floor Brouwer, fractievoorzitter
Begraafplaats
Dit onderwerp lijkt wel een feuilleton! Elke keer weer een editie. Maar nu moet dan toch gemeld worden dat de kogel door de kerk is. Als er geen belemmeringen meer zullen komen – je weet maar nooit - zal er een nieuwe begraafplaats bij de Lageweg komen, ter vervanging op termijn van de begraafplaatsen in Ouderkerk aan den IJssel en in Gouderak. Zo heeft de raad op 14 september in zijn (on)wijsheid met 7 tegen 6 stemmen - CDA, SGP en ChristenUnie - besloten.
Elk onderwerp moet een keer tot een afronding komen, maar hier kunnen we niet blij mee zijn. Naar onze mening heeft de ChristenUnie er continu alles aan gedaan om een nieuwe begraafplaats in Gouderak en uitbreiding in Ouderkerk aan den IJssel voor elkaar te krijgen. Dat heeft er in elk geval aan bijgedragen dat SGP en CDA, die voorheen vóór een centrale begraafplaats waren, nu hebben tegengestemd.
In de zomervakantie heeft nog een clubje CU - ers (hartelijk dank voor al die medewerking!) allerlei locaties in Gouderak, waar eventueel een begraafplaats zou kunnen komen, in beeld gebracht. Dat overzicht is met onderbouwing voorgelegd aan het College van B&W. In een aanvullend raadsvoorstel van 13 september heeft het college in een aanvechtbaar, rammelend stuk, - een ‘vodje’ noemde iemand in de raad het - alle door ons genoemde mogelijkheden afgewezen. Onze fractie heeft dit stuk, voorzien van ons (vernietigend) commentaar vóór de raadsbehandeling nog aan de raads- en collegeleden overhandigd. Maar het mocht niet baten. De (coalitie)kaarten waren al geschud. Dat bleek ook uit de bespreking, waarin stelselmatig niet op onze indringende vragen en opmerkingen werd gereageerd. In telegramstijl noem ik de door ons genoemde argumenten:
1.       Wij zijn, tenzij dit persé onmogelijk is, sterke vóórstander van begraafplaatsen in de beide kernen:
§         Veel nabestaanden, ook en vooral ouderen, hechten er aan om regelmatig het graf van hun overleden dierbaren te bezoeken; dat willen we respecteren en mogelijk maken;
§         Zulke bezoeken worden erg moeilijk als die begraafplaats ver van hun woning afligt en via de onveilige IJsseldijk bereikt moet worden; bovendien gaat er geen bus over de Lageweg;
§         Ons streven is om zoveel mogelijk de voorzieningen in de kernen – waaronder de begraafplaats - te handhaven;
§         Heel veel burgers van onze gemeente hebben er blijk van gegeven dit ook belangrijk te vinden.
2.       Door een begraafplaats in Gouderak niet serieus te onderzoeken negeren we de sterke wens daartoe – het is één van de actiepunten - van de Stuurgroep Dorpsvisie Gouderak! Raad en college moeten zich realiseren dat dit, na het op losse schroeven zetten van het bedrijventerrein Veerstalblok, het tweede onderwerp is waarop dit gebeurt. Dat brengt grote risico’s met zich mee voor het verdere verloop van de Dorpsvisies. Wij hebben signalen van enige ontmoediging opgevangen.
3.       Is het college en de raad nu echt van mening dat er in onze gemeente, met veel natuur en recreatiemogelijkheden, behoefte is aan wandelruimte op een parkachtige begraafplaats? En is er op de huidige begraafplaatsen niet voldoende plek voor ‘ruimte voor bezinning en privacy’, zoals wordt aangevoerd? En meent u nu echt dat de burgers van Ouderkerk zitten te wachten op de mogelijkheid van extensief – dat is erg ruim - begraven?
4.       De financiële kant van de zaak is voor een gemeente die zo krap bij kas zit als Ouderkerk een belangrijke factor.
§         Kunnen we het verantwoorden dat we zouden kiezen voor de dure optie Lageweg, terwijl er goedkopere oplossingen berekend zijn? Temeer klemt die vraag nu Ouderkerk opnieuw in financieel zwaar weer lijkt te komen.
§         De jaarlijkse exploitatiekosten, waaronder ook die van onderhoud, claims, schadekosten, planschade, enz. zijn niet eens doorberekend. Hoe kan de raad besluiten als niet bekend is wat de toename van de jaarlijkse lasten is?
§         De huidige grafrechten zijn al veel te hoog en mogen dus zeker niet hoger worden. Ook dat is een factor om bij de keuzes mee te laten wegen. De decentrale oplossing is ook hiervoor veel gunstiger dan de Lageweg-optie.
§         Bij de Lageweg moet veel meer grond gekocht worden dan voor de begraafplaats nodig is. Het is onzeker wat t.z.t. de overblijvende grond zal opleveren.
      Weer zo’n risico!
Wij begrijpen niet dat het college en de coalitie-fracties niet gevoelig blijken te zijn voor deze argumenten. Want door in te stemmen met het collegevoorstel nemen wij het verkeerde besluit met onaanvaardbare risico’s.
 
Zoals gezegd, heeft het niet mogen baten en het besluit om aan de Lageweg een begraafplaats te gaan aanleggen is een voldongen feit. Een bittere pil voor allen die het graag anders zouden hebben gezien. En eerlijk gezegd: ook voor ons! Is er voor onze fractie nu geen taak meer op dit onderwerp. Jazeker! Vanaf nu zullen we, uitgaande van het genomen besluit, er alles aan gaan doen om de verdere uitwerking in zo gunstig mogelijke zin te beïnvloeden. We hebben gedaan wat we konden. We moeten even slikken, maar gaan welgemoed verder!

 

 

Jaarrekening 2005

 

Elk jaar wordt door de raad de begroting voor het volgende jaar besproken en vastgesteld. Daaraan dient het College

 

zich bij de uitvoering van alle taken te houden. Naast tussentijdse rapportages vindt in de jaarrekening de verantwoording

 

over het hele jaar plaats. Zo’n jaarrekening is een belangrijk stuk, op basis waarvan niet alleen de raad, maar ook de toezichthouders van de provincie beoordelen of alles goed verloopt. De jaarrekening 2005 is uiteraard een verslag van het beleid van het ’vorige’ college en is daardoor ook opgesteld. Na goedkeuring door de accountant heeft het ‘nieuwe’ college de jaarrekening, die sloot met een voordelig saldo van ruim € 427.000,- in mei vastgesteld. In de eerste bespreking in de raadscommissie Financiën werden er nogal wat vragen over gesteld. En toe gebeurde er iets ongewoons: het college wijzigde de jaarrekening, die vervolgens opnieuw werd  goedgekeurd door de accountant. Let op, deze keer met een nadelig saldo van ruim € 1.224.000,-. Ja, inderdaad een verslechtering van zo’n 1 ¾ miljoen!!

 

Het lijkt erop dat het ‘oude’ college een wat te mooi beeld had geschetst en het ‘nieuwe’ college zoveel mogelijk negatieve posten in 2005 wilde wegwerken, om zo een gunstiger positie te hebben voor de komende jaren. Dat daar veel over te doen is geweest, zal iedereen begrijpen. Ook Arie Burger van onze fractie heeft zich in de commissie en de raad stevig geroerd. Het draaide er op uit dat wij, samen met CDA en SGP, dit beleid hebben afgekeurd. In hoofdzaak zijn onze bezwaren tegen deze jaarrekening dat die een vertekend beeld geeft, de volgende:

 

§         het college heeft ten onrechte met deze wijzigingen inderdaad ook als doel volgende jaren te ontlasten;

 

§         er zijn (teveel) reserveringen in de jaarrekening 2005 verwerkt;

 

§         omgekeerd zijn een aantal meevallers niet verwerkt;

 

§         een afboeking van ruim 5 ton op door Ouderkerk belegde gelden is prematuur, zolang de raad over een andere wijze van beleggen geen rapport heeft ontvangen en daarover heeft besloten.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

Pas recent is ook de Eerste Kamer met deze wet (Wmo) akkoord gegaan. Maar de invoering is al per 1 januari a.s!

 

In deze wet zijn de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten), de Welzijnswet en het deel van de AWBZ, waarin de huishoudelijke verzorging is geregeld, ondergebracht. De Wmo is een belangrijke wet waarin vooral het omzien naar en het zich verantwoordelijk voelen voor elkaar wordt geregeld. De invoering van zo’n wet mag zeker rekenen op grote aandacht van de ChristenUnie, die toch een christelijk sociaal beleid voorstaat. Het belang van de Wmo blijkt ook uit het feit dat die na invoering een hoog percentage van het gemeentelijke jaarbudget – men spreekt over 40 %! - zal opeisen.

 

Zoals bij meer wetgeving worden de gemeenten door het rijk opgezadeld met een heel korte invoeringstijd. Al lang geleden heeft ook onze fractie bij het college aangedrongen om tijdige maatregelen voor de invoering. Nu moet vastgesteld worden dat die activiteiten wel werden toegezegd, maar niet uitgevoerd. Met als gevolg: achterstand waardoor een inhaalslag nodig is. Erkend mag worden dat het nieuwe college, met name wethouder Dogterom, actief aan de slag is gegaan. Nagenoeg elke vergadering van de commissie Welzijn, waarin Elisabeth van Zijl en Rien Bregman ons vertegenwoordigen, komt de Wmo aan de orde. Daardoor kon de raad in juli al de ‘Implementatie Wmo’ en de ‘Kadernota Huishoudelijke Verzorging’ behandelen. In de raadsvergadering van 14 september volgde een belangrijke vervolgstap: de vaststelling van de ‘Invoeringsnotitie’ en de ‘Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning’. Helaas is het wel zo dat door tijdnood gestart wordt met een beleidsarme invoering. Daarom heeft Elisabeth er in de raad onder meer op aangedrongen:

 

§     dat belanghebbenden niet de dupe mogen worden van de beleidsarme invoering;

 

§     maximale samenwerking binnen de K5;

 

§     kwalitatief goede bemensing van de loketfuncties die in Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel komen;

 

§     aandacht voor schrijnende situaties;

 

§     z.s.m. invoering van burgerparticipatie;

 

§     goede informatie over de mogelijkheden van persoonsgebonden budgetten (PGB).

 

 

Dit is toegezegd, evenals een complete tijdsplanning, een berekening van de financiële gevolgen voor Ouderkerk, alsmede tijdig alle vervolgstappen. Zodoende is alsnog een voortvarende start gemaakt met de invoering van een maatschappelijk uitzonderlijk belangrijke wet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl)  en Floor Brouwer (0180-683292,   floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl ) Website: Kijk ook op onze website: www.ouderkerk.christenunie.nl