November 2006

 
NIEUWSBRIEF, Jaargang 5, nummer 6, november 2006
 
Van het bestuurdoor Kees van den Berg, voorzitter
Terwijl Floor, Elisabeth en Arie, met hulp van de andere fractieleden, zich inspannen voor de Begrotingsbehandeling en de daarbij behorende Algemene Beschouwingen in onze gemeenteraad van 9 november, is de verkiezingskoorts in Nederland toegeslagen.
Als we de media moeten geloven gaat het om B of B en de heren Bos en Balkenende spelen daar graag op in.We moeten echter wel bedenken dat het geen verkiezingen voor een premier zijn, maar voor een nieuwe Tweede Kamer.Hierbij zou de inhoud van de programma’s belangrijker moeten zijn dan de vraag welke B er minister president wordt.
Toch hebben drie jaar geleden veel mensen, die inhoudelijk achter het programma van de ChristenUnie en haar lijsttrekker Adré Rouvoet stonden, zich laten verleiden om op een andere partij te stemmen.
U weet hoe bedrogen men uitkwam. Het CDA en de VVD kozen bij de kabinetsformatie voor D66 als derde partij in plaats van voor de ChristenUnie en de SGP. Nu, we hebben gezien wat in de praktijk het resultaat hiervan geweest is.
We hopen dat allen die achter de principiële stellingname van onze partij staan zich dit herinneren. Helpt u er aan mee dat de ChristenUnie goed uit de verkiezingen komt? En wilt u in uw gebed André en zijn medekandidaten gedenken en hen krachten toebidden om hun moeilijke werk te doen?
Ten slotte: wellicht kent u mensen die vervoer naar het stemlokaal nodig hebben of per machtiging hun stem willen uitbrengen. Laat men dan –tijdig- naar Gé Hordijk (0180-682937) of naar Marjan van der Ree (0182-375773) bellen en daar wordt dan voor gezorgd.
 
Uit de fractiedoor Floor Brouwer, fractievoorzitter
Wij mogen deze keer volstaan met de publicatie van onze Algemene Beschouwingen, met de daarbij behorende bijlagen. Dan heeft u trouwens meer dan genoeg ‘leesvoer’, denk ik. Als altijd stellen wij het op prijs uw vragen of opmerkingen daarover te vernemen. Onze fractieleden zullen u graag informeren.
Zoals u weet bestaan de raadscommissies in Ouderkerk uit een raadslid en een burgerlid van elke partij in de raad. Geert van der Hoef is sinds geruime tijd op die manier lid van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). Zeer tot zijn spijt kan Geert het werk voor de fractie en als lid van de commissie ABZ niet meer combineren met het vele werk in zijn groeiende bedrijf. Hij heeft daarom gevraagd daarvan te worden ontheven. Uiteraard vinden wij dat jammer, maar wij hebben er alle begrip voor. Wij danken Geert voor zijn betrokkenheid en medewerking en wensen hem voor zijn gezin en zijn drukke baan Gods zegen toe.
Wij zijn blij een opvolger aan u te mogen voorstellen. Alhoewel hij best opziet tegen de nieuwe taak, heeft Meindert Turkstra op ons verzoek aangegeven de plaats van Geert te willen innemen.. Wij zijn daar blij mee en heten Meindert van harte welkom in de fractie van de ChristenUnie. Ook wensen wij hem kracht van God toe voor deze nieuwe taak. We zijn er van overtuigd dat we in de fractie en in de commissie goed samen zullen werken.
 
Op DV do. 16 november wordt er door de provinciale ChristenUnie een politieke avond georganiseerd voor leden, fractie- en bestuursleden van de plaatselijke kiesverenigingen. Het onderwerp van deze avond is:
“De Krimpenerwaard in beweging”
Een inleiding hierover zal gehouden worden door de heer J.H.Oosters,
dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Na de pauze zullen de statenleden van de ChristenUniefractie Zuid-Holland met u in gesprek gaan over onderwerpen die in de Krimpenerwaard actueel zijn, zoals:
De samenwerking in K-5 verband, Veenweidepact, de N 210 en de recreatie.
Locatie: De Schakel, Schoolstraat 24, Bergambacht. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open en koffie/ thee om 19.30 uur.
 
 
Algemene Beschouwingen
bij de bespreking van de Programmabegroting 2007 van de gemeente Ouderkerk
 
Geachte voorzitter, college, collega raadsleden, dames en heren,
 
Inleiding
Soms hoor je mensen zeggen dat rumoer binnen de Ouderkerkse politiek en de samenleving er nu eenmaal bij hoort. Daaraan wordt dan toegevoegd: ‘dat is nog nooit anders geweest en dat zal wel altijd zo blijven’. Ook buiten Ouderkerk trekken wij nogal eens in negatieve zin de aandacht. Hoeveel keer moeten we niet uitleggen dat niet alles in Ouderkerk kommer en kwel is en er ook veel goede dingen gebeuren.
Het respect van onze burgers voor ‘de gemeente’ en ‘de politiek’ is veelal niet erg groot. En de geloofwaardigheid van de ‘gemeente’ – raad, college en ambtenaren samen - staat op een laag pitje. Je kunt daar van alles op afdingen, maar er is wel reden toe. Aan ons de taak om daarin naar vermogen verandering te brengen. De ChristenUnie heeft de intentie om daar van harte en met alle kracht aan mee te werken. Wij hopen dat dit voor iedereen geldt. Een nieuwe begroting luidt ook een nieuwe periode in. Laten we daarin de intenties van de recent gehouden werkconferentie met elkaar proberen waar te maken.
 
Wij willen ook nu beginnen met te waarderen wat er in het afgelopen jaar is bereikt. Daarvan hebben wij het een en ander weergegeven in Bijlage 1. Dat is best de moeite waard! Wij willen alle betrokkenen complimenteren met wat bereikt is en bedanken voor hun bijdragen daaraan! Voor de voortgang die er uit blijkt zijn wij dankbaar. Omdat de overheid in dienst van God staat komt Hem bovenal dank toe.
 
Algemeen
Vandaag behandelen wij de 1e begroting van het nieuwe college. Een grote klus, naast al het andere werk!
Het er in opgenomen collegeprogramma en de paragrafen maken de begroting toegankelijker. Alhoewel er nog
verbeteringen mogelijk zijn, b.v overal vergelijkende cijfers van voorgaande jaren, willen wij allen die er aan meewerkten
er mee complimenteren en bedanken voor hun inzet.
·         Om effectief met deze begroting te kunnen werken verzoeken wij het college ons toe te zeggen dat de voor- en najaarsrapportage eerder dan dit jaar zullen verschijnen en door hun inhoud de controlerende en corrigerende functie ervan wezenlijk mogelijk maken.
 
Op veel punten kunnen wij instemmen met de begroting. Maar die heeft bij ons ook nogal wat vragen en kritiek opgeroepen. Deels hebben wij die verwoord in de amendementen, welke wij in Bijlage 2 aan de raad voorleggen. Beide bijlagen maken deel uit van onze Algemene Beschouwingen.
 
Vervolgens wil ik op een paar punten van de begroting ingaan.
 
1.                  Algemeen Bestuur
Voorzitter, onze fractie heeft de voorstellen betreffende de uitbreiding en wijziging van de bestuurlijke samenwerking binnen de K5 van harte gesteund. Wij maken ons echter zorgen over de opgelopen vertraging in het proces en over het feit dat niet op alle fronten wordt samengewerkt.
·         Daarom verzoeken wij het college ons toe te zeggen er alles aan te zullen doen om te bevorderen dat de samenwerking waar mogelijk wordt verbreed en geoptimaliseerd, zodat er echte, meetbare effecten zichtbaar worden.
 
Wij zullen bereid moeten zijn om te ‘geven en nemen’ en compromissen te aanvaarden. Vanuit die instelling dient, als dat maar enigszins mogelijk is, voorkomen te worden dat er K4 -, K3 - of K2 – oplossingen komen, zoals nu helaas met de Wmo het geval is. Bij optimalisering kan aan veel zaken gedacht worden, onder meer aan de intensivering van gezamenlijke inkoop. Maar ook mogen wij van de samenwerking langzamerhand vruchten gaan verwachten, onder meer in meetbare kostenreducties. De K5 moet voorts meer bekendheid krijgen bij burgers.
·         Daarom verzoeken wij het college met kracht bij de K5 te bevorderen dat onze burgers regelmatig inhoudelijke informatie – waaronder ook de successen - zullen ontvangen.
 
Alertheid ten aanzien van de kosten van alle gemeenschappelijke regelingen blijft heel belangrijk. Soms kennen wij wel de (meestal hoge) kosten, maar zijn de effecten onduidelijk. Een voorbeeld daarvan is de Regionale Dienst Gezondheidszorg Midden Holland.
·         Wij verzoeken het college, mede door het inbrengen van creatieve ideeën, waar mogelijk kostenreducties te bewerkstellen.
 
In de Beleidsuitgangspunten op bladzijde 103 t/m 106 worden mooie dingen geschreven over hoe de ‘gemeente’ zich zou moeten opstellen.
·         Wij willen het college verzoeken om er met alle kracht aan te werken dat die goede voornemens omgezet worden in daden. Communicatie dient voor alle betrokkenen - en dat geldt ook de raad en het college - vanzelfsprekend te zijn.
 
2.         Openbare orde en veiligheid
Gelukkig voelen verreweg de meest inwoners zich in Ouderkerk veilig. Wij bepleiten een stevige aanpak van ordeverstoringen en vandalisme, met het verzoek die overlast vanuit de gezichtshoek van de getroffenen te bezien.
Het is goed dat we beschikken over een bijgesteld rampenplan.
·         Kan het college ons mededelen of nu ook de scholing en oefening rondom de rampenplannen op het goede niveau zijn?
 
3.         Beheer van de openbare ruimte
Wij willen onze waardering uitspreken voor onze beheersmethodiek, waardoor het beheer van riolen, wegen en groen, in samenhang met de nutsvoorzieningen geoptimaliseerd is en wordt.
·         Gaarne vernemen wij van het college of dat al tot meetbare kostenreducties heeft geleid.
Op veel plaatsen in de begroting wordt aangegeven dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen het vernieuwen van de rioleringen, het ophogen en herstraten en de aanpassingen aan de groenvoorzieningen, waarbij de rioleringen in het algemeen leidend zijn. Wij zijn het daarmee eens en vragen daarom het college
·       Wilt u bij de eerstvolgende herziening van één van deze plannen de 3 plannen gelijktijdig, in samenhang met elkaar, als één geheel en voor dezelfde periode op laten stellen?
 
Bekend is dat onze fractie niet blij is met de gang van zaken rond de nieuwe begraafplaats.
Wij zullen bij de uitwerking van het besluit hierover, naast het algemeen belang, ook de belangen van de kern Lageweg en de betrokkenen zwaar laten meewegen.
 
De begrafenisrechten in Ouderkerk vinden wij veel te hoog. Onze vraag is dan ook:
·       Wanneer mogen wij de aangepaste notitie over de begraafrechten tegemoet zien?
 
4.         Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Blij zijn wij met de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Krimpenerwaard, alhoewel dat veel te
lang heeft geduurd.Hopelijkzal de ROM-K nu snel operationeel zijn, zodat de ambitieuze plannen - vastgelegd in de Economische Visie -  tot uitvoering kunnen komen.
·         Hoe rijmt het college zijn streven naar gelijkblijvende werkgelegenheid met de doelstelling van de Economische Visie om in 10 jaar 2500 extra arbeidsplaatsen te creëren, waarvan dan toch zo’n 400 in Ouderkerk.
 
De planning van de herziening van bestemmingsplannen heeft onze instemming. De gemeente kan het zich, na de vele verschuivingen in het verleden, niet veroorloven dat deze planning – alles gereed eind 2009 - niet waargemaakt zou worden.
Bijna met trompetgeschal is aangekondigd dat de herbegrenzing binnen het Veenweidepact is afgerond. Wij stellen vast dat de onrust bij belanghebbenden eerder is toe - dan afgenomen.
·         Ons verzoek is daarom het Veenweidepact in de eerstvolgende VROM - vergadering te agenderen, waarbij het college vooraf nauwkeurige informatie dient te verstrekken over de stand van zaken t.a.v. de invulling van de Ouderkerkse side-letter bij het Pact.
·         Ook verzoeken wij het college mede te delen wanneer het beleid tot herbestemming van agrarische gebouwen en ten aanzien van mogelijke nevenactiviteiten voor de agrarische sector zal zijn geformuleerd.
 
De uitvoering van het Havenfront lijkt dichterbij te komen. Onze indruk is dat er goed overleg met betrokkenen is geweest. Daar zijn we blij mee.
·         Wij verzoeken het college toe te zeggen dat bij de verdere ontwikkeling ook grote aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van onveiligheid en overlast voor de omwonenden.
 
In stilte, maar met goede informatie aan belanghebbenden, wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van de Zuidwestelijke Randweg. Wij nemen aan dat het college de vinger aan de pols houdt bij onder meer de maatregelen ter bescherming resp. compensatie van natuur en milieu en de zorg dat, vóórdat de ZWR klaar is, passende maatregelen zullen zijn getroffen voor de verkeersveiligheid op de dijken, met name voor het langzame verkeer, en het verkeersluw houden van de dorpskern Gouderak.
·         Mede daarom vragen wij het college het fietsplan in 2007 te realiseren i.p.v in 2009.
 
Verwijzend naar onze, door het college zeer onvoldoende beantwoorde, schriftelijke vragen over het bedrijventerrein Veerstalblok, doen wij een dringend beroep op raad en college om integer om te gaan met de belangen van het bedrijfsleven, die trouwens parallel lopen aan die van de middenstand, het verenigingsleven en de burgers van Gouderak, alsmede van heel Ouderkerk.
 
5.                  Maatschappelijk ontwikkeling
De invoering van de WMO per 1 januari a.s is in volle gang. Helaas kan die, als gevolg van de late start, slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Wij vinden dat belanghebbenden daarvan, alsmede van krappe financiële middelen, in geen enkel opzicht nadelen mogen ondervinden. Wij pleiten voor zorgvuldigheid, met name t.a.v. de sociale aspecten ervan. Met belangstelling zien wij de verdere voorstellen van het college tegemoet, waarbij wij aannemen dat bij de participatie ook de kerken zullen worden betrokken.
 
Er is een relatie tussen onder meer de Wmo en het Pact van Savelberg. Over de uitvoering van het 1e werkplan van het Pact ontvingen wij nagenoeg geen informatie. Wij hopen dat de voorstellen voor het 2e werkplan ons tijdig zullen worden voorgelegd en we meer dan nu op de hoogte zullen worden gesteld over de uitvoering ervan.
 
Met belangstelling zien wij de uitwerkingsvoorstellen van het Multifunctionele Gebouw Gouderak tegemoet, in de hoop dat aan alle realistische wensen tegemoet kan worden gekomen. Tijdige uitvoering is niet alleen essentieel voor de toekomstige gebruikers, maar eveneens – denk aan de Dorpsvisie - voor geheel Gouderak. Er dient blijvende aandacht te zijn voor mogelijke reductie van de stichtingskosten, zonder aan de kwaliteit concessies te doen.
 
Terecht wordt in de begroting aandacht gegeven aan jeugd-, ouderen- en vrijwilligersbeleid, sport, cultuur, recreatie en dorpsgericht werken. Maar kunnen we ons daarvoor een extra formatieplaats veroorloven? Wij hechten grote waarde aan vrijwilligerswerk, maar aan het instellen van ‘waarderingstekens’ is wat ons betreft geen behoefte. Ook al omdat veel vrijwilligers hun werk in stilte wensen te doen en dus onbekend zijn.
 
6.              Financiën
Met een sluitende meerjarenbegroting zouden we blij moeten zijn. Maar al lezende kwamen er steeds meer kritische vragen bij ons boven, die we graag kort weergeven.
Eerst over de INKOMSTENKANT
·         Het liefst zouden wij de OZB in absolute zin niet te verhogen, maar wij kunnen akkoord gaan met de 1 % trendmatige verhoging.
·         De woonlasten stijgen in 2007 met 5,7 %, vooral door de absurde verhoging van de afvalstoffenheffing en dat zonder echte argumentatie. Ons inziens dient deze verhoging te vervallen. Mogelijkheden daartoe zijn onder meer: scherpe onderhandelingen met de AVR, reductie van het aantal keren dat burgers afval kunnen bezorgen, burgers ervan doordringen dat er minder, maar grotere vrachten worden afgeleverd en geen afval uit andere gemeenten afleveren.
·         Wil het college deze acties oppakken?
·         Wil het college ons informeren over de stand van zaken m.b.t. het afvalstation in Bergambacht en de daar te verwachten tarieven?
3.       De raad heeft de jaarrekening 2005 belast met ruim € 500.000,-, ter compensatie van de achterblijvende opbrengst van de beleggingsportefeuille. Daarmee is strijdig dat nu als rendement daarvan € 780.500,- in de begroting wordt opgenomen. In plaats van ca 5,39 % van het kapitaal (van ca € 14.500.000,-) zou 4 % realistischer zijn, maar dan zou er ruim € 200.000,- aan inkomsten ontbreken.
·         Hoe verantwoord het college deze keuze?
 
Aande UITGAVENKANT missen we
·         Het diverse keren genoemde tekort voor 2007 op de Wmo-uitvoering (ca € 45.000,-);
·         De lasten van investeringen, vooral in 2008/9, die veel hoger zullen zijn dan is opgenomen;
·         De kosten van fractieondersteuning en vergoeding computerkosten;
·         De incidentele uitgaven in de post Onvoorzien;
·         De exploitatiekosten voor de nieuwe begraafplaats;
·         De uitgaven voor de voor 2007 toegezegde herinrichting van de parkeerplaats Sportlaan;
 
Er naar onze mening ook meer RISICO’S
·       De (veel te) vele juridische processen, waarin Ouderkerk is betrokken;
·       Mogelijke planschadeclaims rondom bouw- en andere projecten;
·       Mogelijke aansprakelijkheidsstellingen van de gemeente;
·       De opbrengst van de overtollige grond bij de begraafplaats aan de Lageweg;
·       De opbrengst van sommige aangekochte woningen;
·       Mogelijke meerjarentekorten voor de Wmo.
 
Maar er zijn wellicht ook nog EXTRA DEKKINGSMOGELIJKHEDEN, zoals:
·         Taakstellende efficiency- en effectiviteitsverbeteringen (gemeente en GR-en);
·         Actiever gemeenschappelijk inkopen;
·         Eerder afstoten vrachtwagenparkeerterrein;
·         Investering begraafplaats deels in 2007, deels later en dus latere lasten;
·         Geen of minder extra formatieplaatsen, m.u.v. de Wmo;
·         Geen verbouwingen gemeentehuis;
·         Egalisatie bouwleges iets later en invoeren; eventueel aanvullen met....
·         Vrijval van deel geplande kosten bestemmingsplannen in 2010 (immers gereed in 2009);
·         Het laten vervallen van de extra vergoedingen voor de raad;
·         Vervallen ‘waarderingstekens’.
 
Mijn fractie kan helaas vooralsnog niet akkoord gaan met deze begroting. Hopelijk kan het college ons door duidelijke antwoorden op alle punten ervan overtuigen dat instemming ermee toch verantwoord is.
 
Voorzitter, er is voor ons allen veel te doen in de komende periode. Daarbij zal veel wijsheid nodig zijn. Ons werk dient tot eer van God en ten dienste van onze gemeente en de burgers daarvan te zijn. Ik wil u, het college, de raad en de ambtenaren daartoe Gods zegen toewensen.
 
Bijlage 1: Onderwerpen en projecten welke in het laatste jaar zijn gerealiseerd of waarop voortgang is geboekt:
 
q       Voortgang in de K5 samenwerking, ondanks allerlei tegenslag, door onder meer:
·                     het vaststellen van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling;
·                     het vaststellen van de Strategische Visie K5
·                     het oprichten van de Regionale OntwikkelingsMaatschappij voor de Krimpenerwaard (ROM-K),
             ter verwezenlijking van de economische visie ‘Een kans voor balans’
·                     het vaststellen van de Handhavingsnota K5
·                     de professionalisering in K5-verband van de brandweer
·                     de aansluiting van onze bibliotheken bij de basisbibliotheek Krimpenerwaard
·                     de instelling van een Rekenkamer en de benoeming van de bemensing daarvan
·                     de vaststelling van een nieuw beheersplan voor ICT
q       De medewerking aan het Veenweidepact op de daarvoor de door onze raad gestelde voorwaarden;
q       De uitvoering van het werkplan fase 1 van het Pact van Savelberg;
q       De voortvarende voorbereiding en besluitvorming m.b.t. de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals de startnotitie en andere belangrijke onderdelen, ondanks een late start;
q       De vaststelling van het Gemeentelijk Beheersplan Wegen 2006-2010
q       De vooruitgang in de inhaalslag bij herbestratingen, rioleringen en groenvoorzieningen;
q       De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Zijdepark;
q       De start van de onderzoeken t.b.v. de herstructurering van enige bedrijventerreinen;
q       De start met het opstellen van een Dorpsvisie Ouderkerk aan den IJssel en de Lageweg en de vele medewerking
vanuit de bevolking om dit interactief te doen;
q       De voortgang in de uitwerking van de Dorpsvisie Gouderak en de wijze waarop veel burgers in Gouderak daaraan bijdragen;
q       Het, weliswaar na veel vertraging, genomen besluit tot realisatie van een Multifunctioneel Gebouw in Gouderak;
q       De voortgang van de uitwerking van de Visie Historisch Centrum en Havenfront Ouderkerk aan den IJssel en de manier waarop de inspraak steeds is verlopen;
q       Het (opnieuw) vaststellen van diverse verordeningen;
q       De besluiten ter verbetering van de werkwijze van het gemeentebestuur naar aanleiding van:
* het rapport Onderzoek gemeenteraad naar de exploitatieovereenkomst ‘Drie Locaties’,
      * het Burgertevredenheidsonderzoek en
      * de Rapportage Quick Scan Dualisme Ouderkerk;
q       De andere (dagelijkse) activiteiten en besluiten van de burgemeester, het college en de raad, welke met behulp van de ambtenaren hebben geresulteerd in maatregelen en voorzieningen ten dienste van onze gemeente en de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen daarvan.
 
Bijlage 2:De Christenunie stelt de volgende amendementen op de Programmabegroting 2006 voor:
 
1.       Blad 7 onder 1.1.1, 2e alinea: Na ‘op basis van’ tussenvoegen: ‘de afspraken omtrent de operationele samenwerking, en’
Toelichting: daardoor wordt het geheel van de samenwerking benoemd.
2.       Blad 25 onder 1.2.2.3, laatste regel: De woorden: ‘voor zover’ schrappen.
Toelichting: deze woorden hebben geen functie.
3.       Blad 29 onder 1.3.1, laatste zin: Deze zin schrappen.
Toelichting: De Quick scan is geen beleidsplan, maar een notitie met globale gegevens, die niet door de raad is vastgesteld.
4.       Blad 29 onder 1.3.2.1, laatste stip: Het woord ‘parkachtige’ schrappen.
Toelichting: Bij de besprekingen rond de aankoop van de gronden voor de begraafplaats aan de Lageweg is steeds van de zijde van het college betoogd dat alle facetten van de aanleg en inrichting ervan, waaronder het al of niet ‘parkachtige’, later aan de orde zouden komen.
5.       Blad 29, laatste regel: Na het woord ‘zijn’ tussenvoegen: ‘niet’
Toelichting: volgens door ons ontvangen informatie zijn de kosten voor de centrale begraafplaats niet in de meerjarenbegroting verwerkt.
6.       Blad 33, 4e regel van boven ‘Hoofdpunten...’: Na ‘Veerstalblok’ toevoegen ‘in Gouderak’
Toelichting: wellicht is daarover wel overeenstemming te bereiken met alle betrokkenen, die terecht zich beroepen op het ‘Convenant Polder Veerstalblok’ van 16 september 1994. Bovendien is dan wellicht ook een breder politiek draagvlak te creëren. Dezelfde toevoeging geldt dan natuurlijk op meer plaatsen (o.a. op blad 39).
7.       Blad 33, 10e regel van boven: De woorden ‘niet meer’ vervangen door ‘slechts beperkt’
Toelichting: In de Dorpsvisie Gouderak is opgenomen dat het inwoneraantal van Gouderak om allerlei belangrijke redenen dient te groeien naar 3000. Dat betekent ook enige groei voor Ouderkerk als geheel.
8.       Blad 33, 17e regel van boven: Aan ‘Ouderkerk’ toevoegen ‘aan den IJssel’
Toelichting: Dit hangt samen met het bovenstaande punt.
9.       Blad 35, bovenaan toevoegen: Convenant Polder Veerstalblok
Toelichting: Dit Convenant hoort sinds 1994 tot de hoofdpunten van het beleid m.b.t. het Hollandsche IJsselproject en de ZWR.
10.   Blad 35 onder 1.4.2.1: na 3e regel van onderen toevoegen: ‘Hierin zullen ook de definities van de verschillende woningtypen worden opgenomen’
Toelichting: dit is eerder toegezegd en van groot belang voor de eenduidigheid.
11.   Blad 35 onder 1.4.2.1: na 3e regel van onderen ook opnemen: ‘In de eerste helft van 2007 zal aan de raad het ‘Werkprogramma 2e fase’ van het Pact van Savelberg, dat per 1 juli 2007 dient in te gaan, ter bespreking en vaststelling worden aangeboden.
Toelichting: Dit is conform de afspraken in het ook door Ouderkerk ondertekende Pact van Savelberg.
12.   Blad 39: Op diverse plaatsen de term ‘Havenfront’ vervangen door ‘Havenfront / Dorpskern’
Toelichting: Havenfront alleen is een versmalling van het geheel, zoals vastgelegd in de ‘Visie historisch centrum en havenfront Ouderkerk aan den IJssel’.
13.   Blad 39 onder 1.4.2.3, 1e stip, 5e regel: Na ‘middenstand’ tussenvoegen ‘, het bedrijfsleven’
Toelichting: Uit allerlei informatie blijkt dat ook het bedrijfsleven van eminent belang is voor de vitaliteit van Gouderak.
14.   Blad 39 onder 1.4.2.3, 2e stip, 1e regel: Na ‘tot’ tussenvoegen ‘uitbreiding en’
Toelichting: Eén van de doelen van de ROM-K is uitbreiding van de werkgelegenheid in de Krimpenerwaard met 2500 arbeidsplaatsen in 10 jaar. Hiervan zal een evenredig deel in Ouderkerk dienen te worden gerealiseerd.
15.   Blad 39 onder 1.4.2.4, 1e stip, regel 2 en 3: De woorden ‘te zijner tijd’ vervangen door ‘vóór 31 december 2006’.
Toelichting: Het is ten opzichte van alle bedrijven en organisaties die belang hebben in vervangende bedrijfsterreinen, alsmede in het belang van de gehele kern Gouderak, ethisch onverantwoord om de door het college in het leven geroepen onzekerheid nog langer te laten voortduren. Bovendien dringt de ontwikkeling van de ZWR tot grote spoed.
16.   Blad 41 onder 1.4.2.5, Planning- en prioriteitenindicatie: Achter ‘Kapverordening’ het jaartal
2007 vervangen door 2006.
Toelichting: Na diverse verschuivingen in de tijd is door het college de aangepaste kapverordening en het bomenbeheersplan toegezegd voor november 2006.
17.   Blad 45, onder 1.5.1, 3e stip van onderen: toevoegen ‘en de daaruit voortvloeiende verordeningen en nota’s’
Toelichting: Dank zij de inzet van het college zijn inmiddels al diverse verordeningen door de raad vastgesteld.
18.   Blad 45, onder 1.5.2.1, 2e stip: ‘Het stimuleren van jeugdraden......in 2008’ laten vervallen.
Toelichting: Dit nu opnemen is prematuur. De evaluatie zal over het geheel van de (kwaliteit van) de K5-samenwerking dienen te gaan. Als daaruit de conclusie zou worden getrokken dat de gemeenten dienen te worden samengevoegd, kunnen bij de discussie over eventuele dorpsraden allerlei onderwerpen aan de orde komen.
19.   Blad 49, onder 1.5.2.3: Aan de alinea onder ‘Wat gaan we doen” toevoegen: ‘De kwaliteit van de uitvoering door de betreffende bedrijven zal nauwlettend worden gecontroleerd’.
Toelichting: Er zijn nogal eens signalen dat die kwaliteit te wensen over laat, hetgeen extra controle vereist.
20.   Blad 51, onder 1.5.2.5. onder ‘Wat gaan we doen’ de zin ‘Startpunt is .......ligt’ schrappen.
Toelichting: Ons inziens is dit een ‘verdwaalde’ zin is, die hier niet thuis hoort.
21.   Blad 59, onder 2.3.1, regel 2 en 3: De woorden ‘de nieuwe herwaarderingsronde (vanaf 2007 jaarlijks)’ vervangen door ‘de stijging met 1 %’
Toelichting: In de begroting is juist aangegeven dat de herwaardering gecompenseerd wordt door verlaging van de tarieven en dus geen invloed heeft op de totale opbrengst van de OZB.
22.   Blad 61, onder 2.2.2, 4e regel de woorden ‘in het bezit van twee afvalcontainers’ laten vervallen en vóór het woord ‘meerpersoonshuishoudens’ opnemen ‘de tweede afvalcontainer voor’
Toelichting: dan staat er wat bedoeld wordt.
23.   Blad 63, in de grafiek de woorden ‘Extra met twee containers’ vervangen door ‘Extra voor de tweede container’.
Toelichting: dan staat er wat bedoeld wordt.
24.   Blad 91, onder gebouwen ook opnemen: ‘Diverse woningen’
Toelichting: Dit is een completering. Bedoeld worden onder meer de woningen aan de Dorpsstraat en de Kalverstraat in Ouderkerk aan den IJssel, die eigendom van de gemeente zijn.
25.   Blad 113: onder 2.7.2 dient ook de K5 (blad 126) ondergebracht te worden, met in het vervolg een beschrijving daarvan.
Toelichting: Het is niet geheel duidelijk op basis waarvan de onderscheiding in Categorie I en II wordt aangebracht. Als b.v. ISMH categorie I is, dan K5 zeker ook. Nu staat de K5 genoemd onder Categorie II (blad 126/127) en moet daar dus verwijderd worden.
26.   Blad 117, onder 2.7.2.4, 1e regel onder ‘Beleidsvoornemens...’: Het woord ‘aansturing’ vervangen door ‘werkvoorziening’
Toelichting: Het TBK wordt aangestuurd door de directie en het bestuur. Daarom lijkt ‘werkvoorziening’ meer voor de hand te liggen.
27.   Blad 133, tabel 15: toevoegen de locatie Goudriaan, met het daarbij behorende aantal woningen.
Toelichting: Deze locatie wordt in allerlei andere woningbouwgegevens wel genoemd.
28.   Blad 141, onder ‘Financiële beleidsuitgangspunten’, voorlaatste stip: Na het woord ‘geen’ tussenvoegen ‘onaanvaardbare’
Toelichting: Omdat niet te overzien is welke onderwerpen aan de orde kunnen komen, is de tekst te absoluut en te beperkend. Een extra financiële impuls vanuit de gemeente behoeft niet in alle gevallen onaanvaardbaar te zijn.
29.   Blad 141, onder ‘Financiële beleidsuitgangspunten’, laatste stip: Na het woord ‘van’ tussenvoegen ‘en de bijdragen van de deelnemende partijen aan’.
Toelichting: Het is een bestaande afspraak dat het college er met kracht naar streeft dat de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk beperkt worden.
30.   Blad 141, onder ‘Organisatorisch toetsingskader’ de woorden ‘gewaarborgd blijft’ vervangen door ‘optimaal is’
Toelichting: Dit houdt in dat voortdurend naar verbetering zal worden gestreefd.
31.   Blad 143, onder Beleid: De woorden ‘raadsprogramma c.q’ laten vervallen.
Toelichting: Wij hebben geen raadsprogramma (meer).
 
 
 
 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Floor Brouwer (0180-683292,   floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl ). Website: Kijk ook op onze website: www.ouderkerk.christenunie.nl