Januari 2007


 
 
                                              
 
 
 

NIEUWSBRIEF
Jaargang 6
nummer 1, januari   2007                                                                  Ouderkerk
 
Van het bestuur door Kees van den Berg, voorzitter
 
Beste mensen,
Het is een goede gewoonte om elkaar bij het begin van een nieuw jaar Gods zegen toe te wensen .We brengen in die wens tot uitdrukking dat we ook in het nieuwe jaar alles van Hem verwachten.
Als voorzitter van de ChristenUnie in Ouderkerk wens ik jullie dan ook allen die zegen toe.
Ook in het bijzonder de werkers in het veld in de raad en commissies. Op hen rust op dit moment de taak te werken in een raad die niet altijd meer naar argumenten luistert. Daarbij het lijkt het soms dat gewoon koppen geteld worden en argumenten niet serieus worden genomen. Ook als de collegepartijen met hun eigen uitspraken en beslissingen uit het verleden geconfronteerd worden gaan ze er zelfs niet op in.
Al met al een moeizame werksituatie, waarvoor we voor onze mensen bidden om kracht en wijsheid.
Willen jullie in het gebed ook de formatie besprekingen en André Rouvoet en zijn mensen opdragen in deze fase van de kabinetsformatie.
Het zou toch mooi zijn als de ChristenUnie een taak krijgen in de landsregering, niet om te heersen maar om te dienen.
Dienstbaar bezig te zijn naar God en de mensen, in deze volgorde, dat is toch onze taak?
 
 
Uit de fractiedoor Floor Brouwer, fractievoorzitter
 

In deze eerste Nieuwsbrief in 2007 wil ik wat terugblikken op een aantal onderwerpen die in 2006 passeerden.
Verkiezingen
Een goede campagne voor de raadsverkiezingen in maart werd gezegend met een resultaat dat onze verwachtingen overtrof. Maar liefst 827 burgers van Ouderkerk stemden op de ChristenUnie en dat leverde 3 zetels op. Daarvoor hebben we God van harte gedankt en Hem gebeden om hulp om die grotere verantwoordelijkheid te dragen. 
De daarop volgende coalitieonderhandelingen werden gedomineerd door de PvdA. Ook wij namen er aan deel, maar tenslotte wilde de PvdA niet verder op onze wensen ingaan en koos voor de VVD, die hen wel vergaand tegemoet kwam, als coalitiepartner. Het is jammer dat wij niet in het college kwamen, maar een lichtpunt is dat via de besprekingen toch veel van onze wensen wel in het collegeprogramma zijn opgenomen. 
In november volgden de Tweede Kamer verkiezingen. Opnieuw een bemoedigend uitslag; we groeiden van 3 naar 6 kamerzetels. Reden tot grote dankbaarheid! Met spanning volgen we nu de kabinetsformatie.
Ook in Ouderkerk stemden weer veel mensen op de ChristenUnie. Het blijkt dat in onze gemeente het aantal ‘vaste’ stemmers op de ChristenUnie sterk toeneemt. Dat geeft ook hoop voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 7 maart a.s. Wat zou het mooi zijn als ook onze Statenfractie versterkt uit die verkiezingen zou komen!
Fractie
De nieuwe raadsfractie heeft al veel geïnvesteerd in overdracht en opbouw van kennis en ervaring en in de onderlinge samenwerking. Dat is nodig, gezien de vele zaken die op ons af kwamen en komen. Daardoor konden wij besluiten over diverse onderwerpen in gunstige zin beïnvloeden, maar bij andere was het resultaat van al onze inspanningen wel eens teleurstellend. Dat is soms moeilijk te aanvaarden, maar we vinden tenslotte rust in de wetenschap dat we steeds naar eer en geweten gehandeld hebben en het goede voor Ouderkerk zochten. Ik noem een paar belangrijke onderwerpen:
Begraafplaats
Wij hebben ons steeds ingezet voor een eenvoudige nieuwe begraafplaats in Gouderak en een uitbreiding van de huidige begraafplaats in Ouderkerk aan den IJssel. Helaas is het besluit genomen tot aanleg van één centrale begraafplaats aan de Lageweg. Alhoewel alle partijen, evenals wij, het behoud van voorzieningen in de dorpskernen in hun programma hebben staan, besloot toch een raadsmeerderheid anders. Ons inziens een gemiste kans, die door ons en heel veel van onze burgers betreurd wordt. Bij de verdere besluitvorming over de vorm van de begraafplaats zal blijken in welke mate met de belangen van omwonenden rekening zal worden gehouden. Ook daarin zullen wij een taak hebben.
Veerstalblok
Ondanks de afspraken tussen de gemeenten Gouda en Ouderkerk in het ‘Convenant polder Veerstalblok’ van 1994, menen de coalitiepartijen en het college dat het bedrijventerrein Veerstalblok er zo mogelijk niet moet komen. Men zoekt naar een alternatief buiten de gemeente en negeert daarmee de afspraken met belanghebbende bedrijven en organisaties. Wij zullen op het verkeerde hiervan – ook ethisch gezien - blijven hameren. Het bedrijventerrein Veerstalblok dient er ons inziens wel te komen, ter compensatie van de bedrijfsterreinen die in het kader van het Hollandsche IJssel-project en de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg moe(s)ten verdwijnen. Daarbij is de economische en sociale vitaliteit van Gouderak in het geding. Het is teleurstellend dat, ondanks de waarde die men zegt te hechten aan de Dorpsvisie Gouderak, men op 2 belangrijke onderwerpen – de begraafplaats en Veerstalblok – een koers meent te moeten gaan die averechts staat op het standpunt van de Dorpsvisie.

 

K5-samenwerking
Die is weer een stukje gevorderd, doordat per 1 januari jl. de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van kracht is geworden. Diverse gezamenlijke en gemeentegrenzen-overstijgende onderwerpen zullen in K5-verband opgepakt gaan worden, terwijl de dagelijkse samenwerking onder leiding komt van het K5-bestuur. Dit laatste moet leiden tot meer resultaat en efficiency. Kaderstelling en controle zal plaats gaan vinden door de Krimpenerwaardraad, waarin elke fractie van de 5 gemeenteraden is vertegenwoordigd. Belangrijk is ook de oprichting van de ROM-K. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Krimpenerwaard zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van de Economische visie van de K5-gemeenten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe en het herinrichten van bestaande bedrijventerreinen en het aantrekken van bedrijven, zodat er in de Waard in 10 jaar 2500 extra arbeidsplaatsen zullen bij komen.
Financiën
Het Jaarverslag 2005, dat uiteraard een verslag over het beleid van het ’vorige’ college is, is met een voordelig saldo van ruim € 427.000,-, door het ‘nieuwe’ college in mei vastgesteld. Na de eerste bespreking in de raadscommissie Financiën gebeurde er iets ongewoons: het college wijzigde de jaarrekening, die vervolgens opnieuw werd goedgekeurd door de accountant, maar nu met een nadelig saldo van ruim € 1.224.000,-. Wellicht heeft het ‘oude’ college een wat te mooi beeld geschetst, maar het ‘nieuwe’ college wilde kennelijk zoveel mogelijk negatieve posten in de jaarrekening 2005 wegwerken en zo een gunstiger positie te creëren voor de komende jaren. Wij konden om diverse inhoudelijke bezwaren daar niet mee instemmen en gingen dus, evenals de SGP en het CDA, niet akkoord met deze aangepaste jaarrekening. Ook met de Begroting 2007 kon de ChristenUnie niet akkoord gaan en stemde tenslotte tegen. Weliswaar is dat heel ongebruikelijk, maar daar was dan ook reden toe, die we in de vorige Nieuwsbrief al hebben weergegeven. Onze fractie heeft niet met vreugde tegen gestemd, integendeel. Maar omdat het college niet op onze argumenten en een emotioneel verzoek, om samen te zoeken naar een betere dekking van de begroting, wilde ingaan bleef ons helaas weinig anders over. Voor die begroting konden wij geen verantwoordelijkheid dragen.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In deze belangrijke wet zijn de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en het deel van de AWBZ, waarin de huishoudelijke verzorging is geregeld, ondergebracht. Omdat in de Wmo vooral het omzien naar en het zich verantwoordelijk voelen voor elkaar wordt geregeld, mag deze zeker rekenen op grote aandacht van de ChristenUnie. Het belang van de Wmo blijkt ook uit het feit dat die na invoering een hoog percentage van het gemeentelijke jaarbudget – men spreekt over 40 %! - zal opeisen.
Het nieuwe college is actief met de Wmo aan de slag gegaan. Daardoor passeerden inmiddels allerlei verordeningen de raad. Wel is door tijdnood gestart met een beleidsarme invoering. Het college heeft op ons verzoek onder meer toegezegd dat
§         belanghebbenden niet de dupe zullen mogen worden van de beleidsarme invoering;
§         de loketfuncties, die in Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel zullen komen, goed ‘ bemenst’ zullen worden;
§         er aandacht zal zijn voor schrijnende situaties.
Ook in de komende periode zal dit onderwerp onze aandacht moeten houden.
Veenweidepact
Toen in de raadsvergadering van 27 april jl. duidelijk werd dat een meerderheid (PvdA en VVD) akkoord zou gaan met de ondertekening van het Veenweidepact, heeft onze fractie een side-letter voorgesteld. Die heeft het karakter van een aanvulling op het Pact en geldt als voorwaarde voor medewerking er aan. Dit kreeg steun van de VVD en de PvdA. De gemeenteraad stond op 14 december voor de opgave en de verantwoordelijkheid om al of niet met het Slotakkoord, waarin de herbegrenzing van natuur en landbouwgebieden in de Krimpenerwaard is aangegeven, in te stemmen. Want het ging die avond over niet minder dan de toekomst van de Krimpenerwaard, van Ouderkerk en in het bijzonder van Gouderak. Helaas moesten wij vaststellen dat het Slotakkoord aan de belangrijkste punten van de side-letter niet voldoet. We noemen nu slechts de volgende punten:
§         In tegenstelling tot punt 2 van de side-letter bleek zonneklaar dat de voorgestelde herbegrenzing Ouderkerk en vooral Gouderak wel  ingrijpend van karakter zou doen veranderen. In Gouderak zullen nagenoeg alle boeren dienen te vertrekken, waardoor met name Gouderak maatschappelijk en sociaal-economisch zeer sterk van karakter zal veranderen. Langs de dijken zal geen melkvee meer te zien zijn. Daarom hebben we, helaas tevergeefs, een sterk pleidooi gevoerd om de herbegrenzing op de Tiendweg te leggen in plaats van 100 meter achter de lintbebouwing.
§         In punt 4 van de side-letter was bepaald dat medewerking aan het Pact alleen op vrijwillige basis zou geschieden. De beantwoording van de vragen op dit punt was even duidelijk als onaanvaardbaar! De vrijwillige medewerking is principieel verlaten, al wordt die natuurlijk wel belangrijk gevonden. Zelfs op het unanieme verzoek van de boeren aan de Kattendijk om te kunnen blijven werd niet gereageerd.
Deze en veel andere punten waren voor ons reden om niet met het Slotakkoord te kunnen instemmen. Wij hebben er, opnieuw tevergeefs, ook bij de PvdA en de VVD met klem op aangedrongen de door ons aangedragen argumenten te onderschrijven. Door dat niet te doen namen ze naar onze overtuiging zowel de side-letter als zichzelf niet serieus. Wij vrezen dat zal blijken dat het genomen besluit een historische vergissing zal zijn, die Ouderkerk en met name Gouderak heel ingrijpend zal veranderen. Ons medeleven gaat uit naar al die mensen, met name de agrariërs, die direct met dit Veenweidepact te maken hebben of zullen krijgen.
 
Bovenstaande voorbeelden geven aan dat ons werk niet altijd even gemakkelijk was. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen in Ouderkerk en daar zijn we blij mee. De fractie zal zich blijven inspannen om in het politieke werk uit te gaan van de liefde tot God en de naaste. Ook in 2007, Anno Domini 2007. Het geeft rust dat 2007 even als 2006 een jaar van onze God is!