Maart 2007

NIEUWSBRIEF, Jaargang 6, nummer 2, maart 2007
 

Van het bestuur door Teus Hoogerwaard
Bent u ook blij, bent u ook dankbaar? De Christenunie neemt haar plaats in bij een nieuw kabinet.
Veel van de punten uit het verkiezingsprogramma zijn letterlijk overgenomen,
Zelfs onze speerpunten zijn nu opeens landelijke speerpunten geworden! Reden om dankbaar te zijn!
Gods plan met ons en onze wereld is soms niet te volgen, maar het is er wel degelijk.
 
Als bestuur en fractie van Christenunie Ouderkerk hebben we er alle vertrouwen in en vragen wij ook u om samen met ons de landelijke, maar zeker ook onze plaatselijke Christenunie te blijven steunen. Dit kan natuurlijk allereerst en bovenal biddend, maar misschien is dit wel een goed moment om eens na te denken over een lidmaatschap van onze partij, waarbij ook uw plaatselijke afdeling (weliswaar een klein) bedrag op haar rekening krijgt gestort.
Wilt u hier meer over weten kijkt u dan op onze website: www.ouderkerk.christenunie.nl
Of belt u geheel vrijblijvend eens met een van onze bestuursleden.Kabinetsformatie
We mogen verwonderd vaststellen dat daarin de ChristenUnie een belangrijke rol heeft mogen spelen. Vele ChristenUnie -leden en –sympathisanten zijn blij met het feit dat de ChristenUnie gaat meeregeren en zien dit als een ongedachte zegen van God. Onvoorstelbaar immers dat een partij met maar zes zetels in de Kamer gaat meeregeren en in het kabinet komt met twee ministers en een staatssecretaris. De afgelopen weken hebben we al ervaren dat de partij veel meer in de publiciteit is gekomen. Het is mooi dat in allerlei programma’s de boodschap van de ChristenUnie mocht klinken.
Tegelijk zijn er anderen die een beetje bang zijn voor het risico dat de ChristenUnie onder het politieke geweld van PvdA en CDA zal ondersneeuwen. Een enkeling vindt eigenlijk dat de ChristenUnie in de coalitieonderhandelingen onvoldoende heeft gescoord op onderwerpen als b.v. abortus en euthanasie. Wellicht moeten zij zich realiseren dat meedoen aan een coalitie per definitie betekent dat er compromissen gesloten moeten worden. Dat geldt landelijk, dat geldt ook provinciaal en in de gemeenten. De grote vraag is of een partij zich in het akkoord voldoende kan herkennen. Bovendien is er ook op die ethische onderwerpen, zij het bescheiden, gescoord. Wanneer je het regeerakkoord leest, dan kom je tot de ontdekking dat er heel wat ChristenUnie-punten in zijn opgenomen. Het bestuur vindt het een goede zaak om daarover met elkaar door te spreken. Dat zullen we doen tijdens de ledenvergadering van 13 maart a.s.
 
Verkiezingen Provinciale Staten
Die vinden plaats op 7 maart a.s, dus nagenoeg aansluitend op de kabinetsformatie. Stemmen op een partij doe je allereerst omdat de uitgangspunten van die partij je aanstaan. Bij de Tweede Kamerverkiezingen was dat bij velen het geval, vandaar die verdubbeling van het aantal kamerzetels. Alle lezers van deze Nieuwsbrief hebben een foldertje ontvangen van de ChristenUnie Zuid Holland, waarin in kort bestek staat welke koers onze kandidaten voor de Provinciale Staten willen. Die folders is een verkorte weergave van het complete verkiezingsprogramma, dat bij vele gelegenheden – er wordt namelijk een actieve campagne gevoerd – door de kandidaten op een heldere wijze voor het voetlicht is gebracht. Daarbij is wel gebleken dat de ChristenUnie Zuid Holland over prima kandidaten beschikt. Onze steun waard! Wij hopen van harte dat bij de komende verkiezingen opnieuw veel mensen op de ChristenUnie zullen stemmen, zodat we ook in de Provinciale Staten met een sterkere fractie vertegenwoordigd zullen zijn. Om ook daar christelijke politiek te bedrijven tot eer van onze God en ten bate van onze provincie en de gemeenten en inwoners daarvan.
Alle leden van de ChristenUnie hebben een raamposter en een aantal folders gekregen. ’t Zou mooi zijn als er veel posters te zien zouden zijn in Ouderkerk. Laat ook iedereen in eigen omgeving de ontvangen folders verspreiden en wek mensen op om op de ChristenUnie te stemmen. Bedenk dat elke stem er één is. U weet toch nog dat wij in Ouderkerk de derde zetel kregen met slechts 7 stemmen verschil?
 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Floor Brouwer (0180-683292,   floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl ). Website: Kijk ook op onze website: www.ouderkerk.christenunie.nl
 

Uit de fractiedoor Floor Brouwer, fractievoorzitter
Begraafplaats en begraafrechten
Over de begraafplaats heeft ook de fractie geen ander nieuws dan dat de grond aan de Lageweg door de gemeente gekocht is. Met spanning wachten we op de uitwerkingsplannen. Wat zullen wij nog kunnen doen om een gunstige ontwikkeling te bevorderen?
Behalve dat onze – niet vervulde - wens dat er een begraafplaats in Gouderak en in Ouderkerk aan den IJssel zou blijven, baarde ook de financiële kant ons grote zorgen De begraafrechten zijn in Ouderkerk immers al veel te hoog? VVD en PvdA hebben zich voortdurend op het standpunt geplaatst dat die kostendekkend moeten zijn. Wij vinden het niet sociaal om die volledig door te berekenen, met name als het minder gegoede mensen betreft. Daarbij komt dat de zorg voor begraven een wettelijke taak voor de gemeente is. Momenteel is die totale kostendekkendheid opnieuw ter discussie. Wij zullen ons voor beperking van de tarieven hard maken en zijn benieuwd wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.
Veenweidepact
Na de besluitvorming in de raad is er weer heel wat gebeurd op dit front. Denk aan de goed bezochte bijeenkomst in het Dorpshuis te Gouderak, waar veel bezwaren klonken tegen het Pact. Denk aan de Zienswijze die daar uit voortgekomen is en welke door ca 1200 volwassen Gouderakkers werd gesteund. Wat een activiteiten en wat een geweldig resultaat! Dit laat zien hoe er in Gouderak over het Veenweidepact wordt gedacht. Zoiets wordt niet weggepoetst door wat sneren in een tendentieus en deels volstrekt onjuist verhaal in de krant.
Ook als fractie hebben we niet stil gezeten. Zo hebben wij onder meer voortdurend alle informatie over en bezwaren tegen het Pact aan onze fractie in de Provinciale Staten (PS) gezonden en die ook steeds bijgepraat. Dat heeft geresulteerd in een uitnodiging om in een gecombineerd overleg van de Statenfracties van SGP, CDA en ChristenUnie onze bezwaren nog eens toe te lichten.Dat hebben we samen met het CDA in Ouderkerk – de SGP was helaas verhinderd - uiteraard gebruik van gemaakt. Die PS - fracties zijn in elk geval goed op de hoogte.
In verband met het Veenweidepact is de ‘Startnotitie partiële streekplanherziening Zuid-Holland Oost – Krimpenerwaard’ op 14 februari in de Statencommissie en op 28 februari in de Statenvergadering besproken. U zult er benieuwd naar zijn wat de provincie met de bezwaarschriften van allerlei belanghebbenden heeft gedaan en hoe de fracties in de PS en Gedeputeerde Staten (GS) reageren op de Zienswijze met al die handtekeningen. Hoe is de vervolgprocedure? Over al die punten hopen we u op de ledenvergadering wat te kunnen vertellen. Trouwens ook over het Bedrijventerrein Veerstalblok. Want Gedeputeerde Staten was, ons inziens ten onrechte, zo vrij om in het kader van het Veenweidepact zonder vóóroverleg met de gemeente Ouderkerk, te besluiten dat er alsnog een onderzoek naar de noodzaak daarvan zal worden gedaan. Alhoewel de Raad en het College dit afkeurt menen wij dat Ouderkerk zich, door dit bedrijventerrein op losse schroeven te zetten door een alternatief te zoeken, dit over zich heeft afgeroepen.
Intussen zitten de bedrijven op Middelblok ook niet stil. De Kamer van Koophandel heeft voor hen opnieuw de noodzaak van dit bedrijventerrein bij het College en de Raad(scommissies) aan de orde gesteld. De betreffende brieven zijn ook namens de Ondernemerskring Ouderkerk, de Federatie van Ondernemerskringen in de Krimpenerwaard, VNO-NCW Rijngouwe, het MKB Rotterdam-Rijnmond en uiteraard de bedrijven. Uit de bijlage bij die brieven blijkt dat voor een groot deel van het toekomstige bedrijventerrein al invulling is. Onze fractie houdt met kracht vast aan het Convenant van 1994, waarin afgesproken werd dat dit bedrijventerrein er moest komen ter compensatie van alle bedrijventerreinen die ten gevolge van het Hollandsche IJsselproject en de Zuidwestelijke Randweg het veld moe(s)ten ruimen. Absoluut noodzakelijk om de economische vitaliteit van Ouderkerk en met name Gouderak te behouden. We moeten er toch niet aan denken dat de meeste boeren en dan ook nog veel bedrijven zouden moeten verdwijnen?
Ouderkerk en de verdergaande samenwerking binnen de K5.
Eerder hebben we u er al over geïnformeerd dat de diepte van de samenwerking veel groter is geworden. Voortaan worden ook de strategische onderwerpen (onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden) op K5-niveau behartigd. Maar ook operationele taken, die we al zo’n 6 jaar gezamenlijk doen, komen nu onder het K5-bestuur dat sinds 1 januari jl. functioneert. De voorzitter daarvan is burgemeester Arie van Erk van Bergambacht, die ook de voorzitter van de Krimpenerwaardraad is, welke op 29 januari jl. is geïnstalleerd.
In de Krimpenerwaardraad zijn alle raadsfracties van de 5 gemeenten vertegenwoordigd. Die afgevaardigden hebben een gewogen stem. Zo heeft onze afgevaardigde 3 stemmen, omdat wij 3 raadsleden hebben. De tweede vergadering van de Krimpenerwaardraad is gepland op 8 maart a.s. Over wat er aan de orde is geweest hopen we u op de ledenvergadering te informeren. Er zal binnen de K5 hard gewerkt moeten worden, want al in 2008 zal de K5-samenwerking worden geëvalueerd. Tevens komt dan aan de orde of de 5 gemeenten verder gaan met de samenwerking of dat samenvoeging van de 5 gemeenten de beste optie is.