Mei 2007

Nieuwsbrief Christenunie Ouderkerk

Jaargang 6, nummer 3, mei 2007Van het bestuur door Gé Hordijk
De opkomst op de ledenvergadering van 13 maart jl. was, evenals op vorige vergaderingen, weer groot. Hartverwarmend voor het bestuur, maar zeker ook voor onze 3 raadsleden om zoveel leden bij elkaar te hebben. Gewoonte getrouw hebben onze raadsleden weer op een voortreffelijke wijze hun bijdrage geleverd over allerlei zaken die momenteel binnen onze gemeente spelen. Ook de vele vragen die tijdens hun presentatie naar voren kwamen werden uitvoerig behandeld, zodat na afloop een ieder weer goed op de hoogte was van de actuele onderwerpen.
De volgende ledenvergadering is gepland op 17 oktober a.s. Wellicht lukt het om dan een ‘kopstuk’ vanuit de Tweede Kamer voor ons te laten spreken. Daar hoort u nog van.
Het bestuur gaat bekijken of een permanente propaganda commissie zinvol kan zijn. We hebben ook het plan om jongeren, toekomstige leden dus, per e-mail onze nieuwsbrief toe te gaan sturen en hen enthousiast maken voor de politiek.
Rest ons nog onze fractie en de fractieleden de kracht en bovenal de wijsheid toe te wensen om dit moeilijke werk voor onze gemeente en de burgers te kunnen blijven doen.    naar boven

Uit de fractie door Floor Brouwer, fractievoorzitter
Ambtsgebed
Het is de PvdA al jaren een doorn in het oog dat de raadsvergaderingen in Ouderkerk worden geopend en gesloten met het uitspreken van het ambtsgebed. Al in 2002 probeerde men dit af te schaffen. Een overgrote meerderheid van CDA, ChristenUnie, SGP en VVD verhinderde dat toen.
Momenteel wordt de coalitie in Ouderkerk gevormd door VVD en PvdA. De PvdA, helaas nu gesteund door de VVD, kwam opnieuw met het voorstel tot afschaffing van het ambtsgebed. Zij meenden een kapstok te hebben gevonden in een brief van de voormalige minister Remkes. Naar onze overtuiging volstrekt onterecht.
Er is tijdens de raadsvergadering van 26 april jl. stevig over gesproken, waarbij onze beargumenteerde oproep om deze heilloze weg niet te gaan, duidelijk heeft mogen klinken. Samengevat komt de inbreng van onze fractie in de eerste besprekingsronde op het volgende neer:
1. We toonden aan dat een beroep op de brief van de minister om het ambtsgebed af te schaffen niet terecht is. Dus is het onjuist om op basis daarvan het ambtsgebed laten vervallen.
2. Er is bij het ambtsgebed van vermenging van kerk en staat absoluut geen sprake.
3. Het afschaffen van het ambtsgebed is niet alleen historisch gezien onjuist, maar druist ook in tegen de achtergrond en de beleving van de (meerderheid van de) bevolking.
4. Verwijzend naar een door alle raadsleden ontvangen mail van één van onze burgers stelden we de vraag: Wordt God nog toegelaten in de raadszaal van Ouderkerk? Het belangrijkste bezwaar tegen en het meest verdrietige bij het laten vervallen van het ambtsgebed is immers dat de raad daarmee zou aangeven zich
niet afhankelijk te weten en in dienst te staan van God, de Koning der koningen!
Voor hen die de volledige tekst van onze inbreng willen lezen verwijzen we naar onze website.
Helaas hielden VVD en PvdA vast aan hun voorstel en werd dat aanvaard met de stemmen van SGP en ChristenUnie tegen. Het is verdrietig dat tenslotte ook het CDA vóór het voorstel stemde.
De laatste jaren werd het ambtsgebed uitgesproken door onze fractievoorzitter. Het genomen besluit betekent dat dit op 26 april jl. voor het laatst mocht gebeuren. Dat is een triest gegeven, omdat de raad daarmee aangeeft zich niet afhankelijk te weten en in dienst te staan van God, de Koning der koningen!
De burgers van Ouderkerk mogen er op rekenen dat de ChristenUnie daar wel van uitgaat en op passende momenten dat zal laten blijken in de raadszaal van Ouderkerk!  naar boven
Kapverordening
Op basis van de huidige kapverordening is voor elke te kappen boom een vergunning nodig. Omdat in de praktijk nagenoeg elke aanvraag wordt gehonoreerd betekent dat eigenlijk veel onnodige rompslomp en kosten. Binnenkort verandert dat door vaststelling van een nieuwe kapverordening, waaraan lang is gewerkt. De hoofdzaak daarvan is dat een kapvergunning veelal niet meer nodig zal zijn. Een vergunning blijft wel nodig voor onder meer: monumentale bomen (waarvan een lijst bestaat), alle bomen dikker dan 20 cm en beeldbepalende bomenrijen langs bepaalde straten en wegen. In de verordening, die vermoedelijk in juni a.s. van kracht wordt, staat het allemaal uitgebreid vermeld. Al met al een echte verbetering!  naar boven

Gewetensbezwaarde ambtenaren
Zoals uit diverse krantenberichten blijkt wordt op allerlei plaatsen, meestal op initiatief van de PvdA, actie gevoerd om mensen die bezwaren hebben om homohuwelijken te sluiten, te weren als trouwambtenaar. Ook de PvdA in Ouderkerk sloot zich bij die hype aan, daarin gesteund door de VVD. Dat gebeurde door een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van 26 april jl.
Natuurlijk hebben wij ons daartegen stevig verzet. Gedocumenteerd toonden we aan dat er aan die motie totaal geen behoefte is. Want in Ouderkerk kunnen sinds 2001 huwelijken voltrokken worden tussen personen van gelijk geslacht. Sindsdien is daarvan éénmaal gebruik gemaakt op een totaal van 100 huwelijken. Wij hebben 6 ambtenaren en 7 buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand. Er is nooit geïnventariseerd of daaronder gewetensbezwaarde ambtenaren zijn. Volstrekt duidelijk is wel dat er altijd ambtenaren beschikbaar zullen zijn om dergelijke huwelijken te voltrekken.
Ook attendeerden wij erop dat deze motie op gespannen voet staat met diverse wetten. Ons betoog, dat eveneens in zijn geheel op onze website is te lezen, besloten wij met de oproep aan onze collega-raadsleden deze motie niet te steunen en aan de PvdA hun motie in te trekken
Er is in de raad een diepgaande en stevige discussie gevoerd. We zijn blij dat in dit geval naar argumenten werd geluisterd en het zelfs lukte om diverse raadsleden op andere gedachten te brengen. Dat resulteerde er in dat de motie van de PvdA van tafel ging en er een andere motie, ingediend door het CDA, werd aangenomen. Deze motie was mede op ons verzoek nog aangepast, waardoor deze overeenstemde met een door onze fractie voorbereide alternatieve motie. Daardoor konden we er onze steun aan geven. Deze motie doet niet anders dan bestaand beleid, al vastgesteld in 2002, bevestigen. Toen al werd door de raad en het college bepaald dat ook in Ouderkerk, overeenkomstig de wet, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk moeten zijn. Anderzijds werd bepaald dat trouwambtenaren die daaraan uit principieel oogpunt niet mee kunnen werken, daarvan geen arbeidsrechterlijke nadelen van mogen ondervinden. Dat de motie van de PvdA het niet ‘haalde’ is een feit om blij en dankbaar voor te zijn!   naar boven

Begraafrechten
Onze fractie is het altijd oneens geweest met PvdA, VVD en CDA, die vonden dat de begraafrechten persé kostendekkend moeten zijn. Zoals we de vorige keer al schreven komt er in dat standpunt enige beweging. De geplande inkomsten werden namelijk niet gehaald, omdat de mensen vanwege de hoogte daarvan, afzagen van bepaalde voorzieningen. De raad heeft recent besloten om van de 100% kostendekkendheid af te stappen en voor de tarieven aansluiting te zoeken bij die van omliggende gemeenten. Alhoewel we ook dan niet de goedkoopste zullen zijn betekent dit een grote verbetering. Deze wijziging, waarmee wij uiteraard blij zijn, zal stap voor stap worden ingevoerd.   naar boven

Voorbede en mogelijke samenwerking
De fractie is blij met de wetenschap dat we ons in het raadswerk gedragen mogen weten door het meeleven en de gebeden van onze achterban en de samenleving. Daarom namen we er dankbaar kennis van dat in de kerkdiensten van de Nederlands Hervormde Gemeenten van Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel op zondag 22 april voorbede is gedaan rond ambtsgebed en gewetensbezwaarde ambtenaren. Dat hebben we ook aan die kerkenraden geschreven. Tevens hebben wij aangegeven dat wij altijd bereid zijn om in voorkomende gevallen of situaties met hen of de diakenen te overleggen. Wij hebben daarbij geattendeerd op ons verkiezingsprogramma, waarin onder meer staat:
“De ChristenUnie wil daarom inzetten op samenwerking. Samen met mensen uit de kernen, buurten, bedrijven, verenigingen, welzijnsorganisaties en kerken willen wij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente. Wij willen ons sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid   naar boven

www.ouderkerk.christenunie.nl door Teus Hoogerwaard, webmaster
De afgelopen tijd hebben wij onze website eens grondig onder handen genomen en voorzien van een aantal nieuwe onderdelen. Zo kunt u via de knop “achtergronden” meer te weten komen waarom de fractieleden een bepaalde beslissing hebben genomen, opmerking hebben gemaakt of zienswijze hebben ingediend.
De knop “Uit de krant”geeft u de mogelijkheid om van lopende zaken op de hoogte te blijven, en binnenkort kunt u via ”CU Ouderkerk- Fractie” de notulen van de laatst gehouden raadsvergaderingen lezen.
Zelf artikelen insturen of reageren op een van de schrijvers kan via:webmaster@ouderkerk.christenunie.nl   naar boven

 
Redactie:
         Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl)     en Floor Brouwer   0180-683292   (floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl ).