Standpunten plaatselijk

standpunten plaatselijk

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Samenleven

Laatst gewijzigd op: 21-05-07

 

 

Mensen zijn geen eilandjes. Zij staan niet op zichzelf. Zij functioneren pas goed sámen met anderen. Pas in het samen leven en samen werken komen mensen echt tot hun recht. Dat besef is in onze maatschappij op de achtergrond geraakt.

 

De ChristenUnie vindt het de hoogste tijd om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal staan.

Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met ‘naaste’ bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen waar we mee in aanraking komen.

 

Een samenhangende samenleving wordt gedragen door goede relaties tussen mensen in gezin of buurt, maar ook tussen werkgever en werknemer, tussen politici en burgers, tussen zorgverlener en zorgvrager, en ook tussen mens en natuur.

 

Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een waardevolle samenleving. Dat kan zij echter nooit alleen.

 

Samenwerken

Laatst gewijzigd op: 21-05-07

Veel burgers zijn zeer actief in en voor verenigingen, clubs, kerken en noem maar op. Dat is goed en dat is  belangrijk en moet verder versterkt worden. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving. De ChristenUnie wil daarom inzetten op samenwerking. Samen met mensen uit de kernen, buurten, bedrijven, verenigingen, welzijnsorganisaties en kerken willen wij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente.

 

Wij willen ons sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. In eerste instantie zal dat moeten gebeuren tussen mensen en de genoemde organisaties onderling. Maar ook de gemeentelijke overheid kan en moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Bij voorkeur zal zij dat doen door te stimuleren en te ondersteunen of door het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden. Maar soms zal de gemeente het initiatief moeten nemen en actief moeten meehelpen. In alle g eva llen zal de overheid zich dienstbaar moeten opstellen.

 

 

 

Deze visie willen we vertalen in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onderlinge relaties, op zoveel mogelijk beleidsterreinen.

 

 

 

De ChristenUnie is voorstander van vergaande K5-samenwerking tussen de 5 gemeenten in de Krimpenerwaard. Dat is nodig om voldoende bestuurskracht te hebben. Deze samenwerking zal worden geëvalueerd in 2008, waarbij eveneens de toekomstige bestuursvorm aan de orde zal komen. Ook deze K5-samenwerking is ten dienste aan het genoemde samenhangende beleid.

 

 

 

In een notendop is dit de visie van de ChristenUnie op Ouderkerk voor de komende jaren. Hier wil

 

de ChristenUnie aan werken. Door op ons te stemmen helpt u mee om deze visie werkelijkheid te

 

laten worden.